Реализирани проекти

Проектно- ориентираната дейност в  ДГ « Детска радост»  има своите реални дългогодишни успехи и носи ползи за всички нас- учители, родители, деца, общественост. Всички заедно се учим : да учим, да правим да живеем, да комуникираме, да си партнираме. В тази насока е и нашето убеждение, че ученето чрез активно участие, експериментиране, съпреживяване в различни проектно- ориентирани дейности води до развиване на различни компетенции.

Работата по проекти с различна  тематична насоченост в ДГ « Детска радост» е обвързана  с основни  ценности, кореспондиращи със съвременните образователни технологии и стратегии, а именно: структуриране на оптимална педагогическа среда , която да подкрепя, стимулира и развива детето. 

Проектно- ориентираното  обучение е един от методите в педагогиката, според който децата учат най- добре чрез собствения си опит.

През годините сме разработили, спечелили и реализирали многобройни проекти, насочени към екологичното, здравното и приобщаващото образование. Това според нас е дългогодишен практически модел за  изграждане и   утвърждаване  на детската градина, като желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

Проектите на екологична и здравна тематика осигуряват среда, която мотивира детето за включване. Различните материали и дейности дават възможност за включване на повече сетива, на откриване на повече връзки при възприемането на околния свят. Децата имат възможност както да участват, така и да обясняват какво чувстват и мислят, да наблюдават и експериментират. Търсят се отговори на въпроси, които имат различно проявление и възможност за решаване в различните проекти

Имаме дългогодишни успешно приложени практики  и в изграждането на подкрепяща среда за приобщаващо образование: Ресурсен кабинет със Сензорна стая, както и реализирани четири проекта по Програма на Община Варна за приобщаващо образование.

     Основната цел , която се поставяме  е да   развиваме  двигателните, познавателни и социални умения на  децата  със специални потребности , заедно с техните  връстници,  родители  и учители, чрез включването им в различни  практики:  спортни игри и упражнения, занимания с арт техники, труд сред природата .

       Работата по проектите за приобщаване са насочени към структуриране на среда, която да дава възможност за включване на всяко дете според своите възможности. Детската градина дава възможност на детето да общува и играе с други деца на неговата възраст. Ако ние подпомагаме децата в това, което те правят ежедневно, ще се увеличи възможността те да се научат да се справят с повечето от задачите и дейностите възможно най-самостоятелно.