Проекти

 

Основни приоритети в нашата работа:екологично възпитание,здравословно хранене и спорт,приобщаващо образование

Действащите ни проекти са:

 

Международен проект "Да се храним разумно"  

Проект "Вкусните био-градинки" 

Проекти по програми на екоучилища:

Проект „The Litter Less Campaign” – за намаляване на отпадъците и дългосрочно влияние върху поведението на децата. Кампанията се управлява от Фондацията за екологично образование Еко-училища с подкрепата на компанията Wrigley.

"Големият лов на растения"

• Проект „Всички деца са добри” по програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013г.

Проект "Движението - извор на здраве, сила и настроение"

Проект "Вкусните био-градинки" 

• Проект "Продължаваме заедно" по Програма на Община Варна за приобщаващо образование- образователна  интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017г. 

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Работа по Проекти

Проект по еТwinning – „Grandparent's experience in love: grandchildren” – рисунка на двете деца от ІV гр. стана лого на проекта. Партньори: Полша, Италия, България, Гърция, Латвия и Румъния – 2012г.

Проект по еТwinning “MUSIC, SPORTS AND DANCE FOR HEALTHY LIFE” – Партньори: Турция, Португалия, Унгария, Испания, България, Румъния, Полша, Латвия. – 2012г.

• Подготовка на проект „MUSIC, SPORTS AND DANCE FOR HEALTHY LIFE” за кандидатстване за финансиране по програма Коменски

• Кандидатстване с проект „Мисия родител” – за финансиране по програма „Младежки проекти 2012” към Дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна, Водеща организация ДГ 35 „Детска радост”

Проект „Аз съм добър, ти си добър”, финансиран от Дирекция „Превенции” към Община Варна, Водеща организация – Сдружение на младите психолози в България, Партньор – ДГ 35 „Детска радост” – 2012г.

U4energy проект – представяне на нововъведения с цел икономии на средства и енергия - 2012 и продължава

Проект „ToyBox – проект за борба с детското затлъстяване и промотиране на здравословен начин на живот - Водеща организация – Медицински университет Варна, Партньор – ДГ 35 „Детска радост” – 2012 и продължава

Проект „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребнности (дестинация Варна - XXI век)” – 2012

 
Снимки: