Действащи проекти

Основни приоритети в дейността на ДГ» Детска радост» Варна са: екологично възпитание,  спорт и здраве, приобщаващо образование, изкуство,  STEAM обучение.

Днес все повече се налага стил на обучение, който се основава на практиката, на взаимосвързаността на всичко около нас, на създаването на среда, която дава възможности детето да учи, да открива, да експериментира. Проектните дейности са многопластови по отношение на влиянието върху децата. Те все по- устойчиво дават възможност да се изграждат практически умения и знания, критично мислене, оценка на информацията, широк кръг от социални умения. Проектно- ориентираната дейност е STEAM практика, която успешно реализира основните принципи и стратегии на образованието в бъдеще:: »учене чрез правене», «учене чрез преживяване», « учене заедно».

    ДГ"Детска радост", Варна е  детска градина с афинитет към устойчивото екологично образование. Ето защо разглеждането на Глобалните цели за устойчиво развитие в модерния свят са неизменна част от дейностите, които възпитават отговорно поведение и потребление на природните ресурси.

Едни от най- успешните и устойчиви практики, които реализираме в продължение на много години са по Програма Екоучилища“ и “Учим за гората“:  проектите „Големият лов на растения“, „Да се храним разумно“, „Вкусната Биоградинка“Раковинка“.

  Иновативни педагогически практики, които успешно са въведени   в дейността на ДГ « Детска радост» Варна през последните години :

           „ Вълшебната сряда” -  по Проект „ Да се храним разумно“. Това  е ден, в който децата не консумират т.н. „вредни храни“- с палмово масло, с консерванти, оцветители. Мотивът, родителите да не купуват тези храни, се отбелязва със стимулиращи стикерчета на табла срещу името на всяко дете. Ползите разбира се, са за здравето на децата. Тази инициатива, провеждана под формата на игра промени много от нагласите и на самите родители.

           От 2013г детската градина работи по вътрешно-институционален проект :

„ Движението- извор на здраве, сила и вдъхновение”. Целите на проекта са насочени към  формиране от най-ранна възраст на устойчиво отношение към спорта, движението и здравословния начин на живот.

Всяка сутрин, в 8.30 ч., с децата от втора до четвърта група, а през второто полугодие и с най- малките от първа група,  стартира утринно раздвижване под надслов:» Денят ни започва със спорт и музика», със специално изготвени комплекси за движения с музика. Гимнастиката се провежда във физкултурния салон, а при подходящи метеорологични условия- на двора. Това е иновативна практика, която доставя всекидневна радост , както за  децата, така и за техните учители и родители.

Действащите ни проекти са:

"Големият лов на растения" по програма "Еко училища" и "Учим за гората" със подкрепата на Българско движение "Син флаг"

Проект "Устойчиви и здрави", финансиран от световната екологична организация. Проектът е управляван и финансиран в България, чрез Българско движение "Син флаг" като представител на страната ни на Фондацията за екологично образование.

Международен проект "Да се храним разумно"  

Проект "Вкусните био-градинки" 

Проект "Движението - извор на здраве, сила и настроение"