Права и задължения

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Родителите / настойниците  полагат грижи за децата си  в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията за закрила на детето, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане Закона за закрила на детето.

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Детска радост “и „ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД“

Родителите/настойниците са партньори на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.

Участват в родителски срещи, в избирането на родителски комитет и настоятелство и в  утвърждаване на техните решения.

Родителите/настойниците осигуряват на децата си необходимите учебни пособия, съобразно решенията на родителските събрания.

Спазват правилата, установени с действащите  в ДГ “Детска  радост” правилници, като чрез подписа си дават своето съгласие.

При установени нередности в детската градина, сигнализират първо на директора или учителите на групата.

Оказват съдействие и помощ за хигиенизирането, ремонтирането и облагородяването  на материалната база на детското заведение.

Съдействат на ръководството на ДГ „Детска радост“ за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества, с цел подобряване на педагогическия процес и подобряване условията за живот на децата в групите.